Risicoanalyses: wat houdt het in en wie is verantwoordelijk?

Zowat alle aspecten van het preventiebeleid zijn afhankelijk van de risicoanalyse. Het dynamisch beheersingssysteem is gebaseerd op risicoanalyses, alsook de maatregelen die eruit voortvloeien. Zo’n analyse is altijd maatwerk. Elke onderneming heeft immers andere risico’s, afhankelijk van het aantal werknemers en de aard van de bedrijfsactiviteiten. Wat betekent zo’n risicoanalyse nu voor uw onderneming en wie is er verantwoordelijk voor?
 


 

Wat is een risicoanalyse?

Een risicoanalyse is een onderzoek naar de mogelijke risico’s in uw onderneming. De bedoeling van een risicoanalyse is om werkprocessen en arbeidsomstandigheden onder de loep te nemen en risico’s te detecteren. Deze analyse leidt vervolgens tot preventieve maatregelen om deze risico’s te voorkomen en te beperken. Risicoanalyses zijn het fundament voor het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.

Wie maakt de risicoanalyse?

De risicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de hiërarchische lijn. De werkgever laat zich hiervoor adviseren door de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ondernemingen van groep C of D die geen preventieadviseur niveau 1 of 2 hebben, moeten hiervoor een externe preventieadviseur inschakelen, rechtstreeks of via een EDPBW. Ondernemingen die wel over een preventieadviseur van het vereiste niveau beschikken, stellen de risicoanalyse intern op of laten zich hiervoor begeleiden door een externe preventieadviseur.

Lees hier waarvoor u een externe preventieadviseur kan inschakelen
 

Een risicoanalyse opstellen: hoe begint u eraan?

Een risicoanalyse wordt uitgevoerd op drie niveaus: de organisatie in haar geheel, elke groep van werkposten of functies en per individu. Een risicoanalyse omvat de volgende aspecten:
  • Identificatie van de risico’s
  • Personen op wie de risico’s van toepassing zijn
  • Te nemen maatregelen en prioriteiten
  • Verificatie van de genomen maatregelen
Een risicoanalyse opstellen gebeurt het best op een systematische en overzichtelijke manier. Onderstaand stappenplan kan daarbij enige houvast geven:
  • Stap 1 – Bekijk voor elke werkpost welke gevaren schadelijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving.
  • Stap 2 – Onderzoek deze risicofactoren en de achterliggende oorzaak. Bepaal ook op wie het risico van toepassing is (organisatie, groep, individu).
  • Stap 3 – Bepaal de omvang van de risico’s.
  • Stap 4 – Bekijk of u het gevaar kan elimineren of het door middel van preventieve maatregelen kan beheersen. Ga na welke maatregelen prioritair zijn, en neem de planning en uitvoering van de preventiemaatregelen op in het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
  • Stap 5 – Evalueer de genomen maatregelen op een permanente manier. Zijn ze voldoende om de risico’s te beheersen? Zijn er zaken gewijzigd in uw onderneming die nieuwe risico’s met zich kunnen meebrengen? Volg de risicoanalyse op en pas aan indien nodig.

Risicoanalyse door een externe preventieadviseur

Ondernemingen die behoren tot groep C of D zonder interne preventieadviseur van het vereiste niveau, laten de risicoanalyse uitvoeren door de EDPBW. Daarnaast doen ook bedrijven van de groepen A en B vaak een beroep op een externe preventieadviseur of veiligheidsadviseur voor het opstellen van de risicoanalyse.

Een externe preventieadviseur is gespecialiseerd in een bepaald domein en in een bepaalde sector. Zo is Limco Safety gespecialiseerd in arbeidsveiligheid voor de sector van de bouw, productie en assemblage. Deze ervaring en achtergrond zorgen ervoor dat de risicoanalyse ook veel accurater kan worden uitgevoerd. De externe preventieadviseur is immers een expert in dit gebied en kan hierdoor de potentiële risico’s veel gerichter inschatten.

Een externe preventieadviseur werkt onafhankelijk en benadert uw onderneming neutraal. Een samenwerking met een externe partij voor uw risicoanalyse brengt niet alleen blinde vlekken inzake de risico’s en het preventiebeleid van uw onderneming in kaart, het geeft ook zekerheid dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Limco Safety ondersteunt bedrijven die actief zijn in de bouw, productie, assemblage en gerelateerde sectoren met het opstellen en uitvoeren van de risicoanalyse. Neem contact op met Limco Safety via +32 (0) 497 48 74 13 of via info@limco-safety.be.