Preventieadviseur

Preventieadviseur

Limco-safety-Preventie-Aclagro-Tondelier-Gent

Limco safety staat ondernemingen bij in het uitbouwen van hun preventiebeleid.

 • Limco safety preventieplatform
 • Extern veiligheidstoezicht
 • Professionele begeleiding bij de opdrachten en taken van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Tijdelijke vervanging van de interne preventieadviseur
 • Bijstand aan de interne preventieadviseur
 • Ondersteuning aan externe diensten voor preventie en bescherming

Limco safety preventieplatform

Het Limco safety preventieplatform biedt u ondersteuning in de organisatie van het welzijnbeleid in jouw onderneming.

Beheren en opmaak van ondermeer:
 • Risico analyses
 • Globaal preventieplan
 • Jaar actieplan
 • Procedures
 • Instructies
 • Ongevallen / Incidenten
 • Inventarissen
 • Controlelijsten
Een vaste structuur voor het behalen en/of behouden van zorgsystemen:
 • VCA
 • ISO 45001

Extern veiligheidstoezicht

Limco Safety kan in een onderneming bij werkzaamheden die de tussenkomst vergen van derden, optreden als preventieadviseur & contactpersoon tussen de interne preventiedienst van de opdrachtgever en:
de contractors
de mogelijk aangestelde veiligheidscoördinator

Interne dienst voor preventie en bescherming.

Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten zodra je je eerste medewerker in dienst neemt.
Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk telt minstens één preventieadviseur.
In ondernemingen met minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervullen. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wettelijk verplicht je te laten bijstaan door de externe dienst voor preventie en bescherming
De interne preventiedienst heeft ondermeer als takenpakket:

 • De werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheeringssysteem.
 • Risico’s onderzoeken en advies geven
 • Advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en jaarlijks actieplan
 • Oorzaken van arbeidsongevallen onderzoeken en hierover rapporteren
 • Oorzaken van beroepsziekten onderzoeken
 • Oorzaken van psychosociale risico’s onderzoeken
 • Advies verlenen over arbeidsplaatsen, omgevingsfactoren, fysische & chemische & carcinogene & biologische agentia’s, arbeidsmiddelen, individuele uitrusting, psychosociale risico’s, hygiëne op de arbeidsplaats
 • Advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende:
  • het gebruik van arbeidsmiddelen
  • het gebruik van chemische, kankerverwekkende stoffen en biologische agentia’s
  • het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • de voorkoming van brand
  • procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • Advies verlenen over de vorming van de werknemers bij indienstneming, verandering van functie, verandering van arbeidsmiddel, invoering van een nieuwe technologie
 • Advies verlenen voor het onthaal, begeleiding, de informatie aan de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Advies verlenen aan de werkgever en het comité over ieder ontwerp, maatregel of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers
 • Deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie wat betreft werken met derden (ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen bedrijvig op eenzelfde arbeidsplaats) of een tijdelijke of mobiele bouwplaats
 • De werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers informeren in verband met de toepassing van de wetgeving
 • Meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en organisatie van eerste hulp
 • Verzekeren van het secretariaat van het comité
 • Alle andere opdrachten opgelegd door de wet en de codexLimco-safety-Veiligheidscoordinatie-Onshore-Zeebrugge-Windmolenpark-Oostende

Neem contact op

Bedrijventerrein Rademakers Z 17
Rademakersstraat 11
8380 Brugge (Lissewege)

+32 (0)497 48 74 13